Regulations

תקנון פעילות

  1. כללי

פעילות  “איזה צבע הכי מתאים לכם (להלן: “הפעילות” או “התחרות“) מנוהלת על ידי אותנטיק פתרונות חכמים בע”מ (להלן: “החברה“), דרך דף הפייסבוק שכתובתו https://www.facebook.com/OtentikOriginal/
(להלן: “דף הפייסבוק“) בהתאם להוראות תקנון זה.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד וההשתתפות בתחרות בהתאם להוראות תקנון זה מיועדת לגברים ונשים כאחד. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

מובהר כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתפת כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה בדף הפייסבוק.

עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה

  1. הפעילות

הפעילות תיערך בין התאריכים 26.3.2019 ל – 10.4.2019 (“תקופת הפעילות“). מובהר כי החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את תקופת התחרות לפי שיקול דעתה באמצעות הודעה על השינוי האמור בדף הפייסבוק.

בתקופת הפעילות יוזמנו חברי דף הפייסבוק לספראיזה צבע הכי מתאים לכם ולמה. מבין משתתפי הפעילות יבחר זוכה אחד שיזכה בציליית אותנטיק אוריג’ינל במתנה .

הפרס הינו אותנטיק חדש מתצוגה. יסופק לזוכה על ידי איסוף עצמי מהחנות בהדסה נעורים, בית ינאי, או על ידי משלוח, בתוספת דמי משלוח.

מובהר כי הפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת ע”י פייסבוק בכל דרך ופייסבוק אינה משויכת אליה. פייסבוק לא תהיה והיא אינה צד בתחרות ואינה נושאת אחראיות מכל סוג שהוא לגבי הפעילות, ניהולי ותוצאותיה.

  1. תנאי השתתפות והסכמת המשתתף

בפעילות יהיה זכאי להשתתף מי שמלאו לו 18 שנים, הינה חברת דף הפייסבוק,
כל משתתף יהיה זכאי להשתתף בתחרות פעם אחת בלבד (אף אם העלתה מספר פוסטים / תמונות).

המשתתף בפעילות מסכים להצגת התוכן ותמונת הפרופיל שלו בדף הפייסבוק הכל ללא דרישה נוספת ו/או תשלום.

כמו כן, בעצם ההשתתפות בפעילות המשתתף מצהיר כי: (א) הינה בעלת הזכויות הבלעדית לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בתוכן; (ב) כי אין בהעלאת התוכן לדף הפייסבוק משום הפרת הוראות כל דין, לרבות פרסום לשון הרע, הטעייה, פרסום כוזב, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר; (ג) במקרה בו יגרם לחברה נזק כלשהו מתוכן אשר הועלה על ידי המשתתף יהיה המשתתף אחראי כלפי החברה, ותפצה את החברה עם דרישתה הראשונה בקשר עם כל נזק או הוצאה כאמור.

החברה תהיה רשאית לפסול מהשתתפים בפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל משתתף אשר החברה תסבור כי אינו מקיים את הוראות תקנון זה.

  1. בחירת הזוכה

ועדה מטעם החברה, תבחר בתוך 3 ימים מתום תקופת התחרות, משתתף אחד, העונה על תנאי השתתפות, אשר לדעת חברי הועדה, לפי שיקול דעתם הבלעדי (להלן: “המשתתף הנבחר“).

החלטת הועדה בדבר זהות המשתתפים הנבחרים יפורסמו בעמוד הפייסבוק של החברה בתוך 10 ימים מתום תקופת התחרות ותהיה בלתי ניתנת לערעור.

המשתתף הנבחר יקבל הודעה על זכייתו באמצעות הפייסבוק על פי זהותו בפרופיל הפייסבוק שדרכו השתתף בפעילות.

  1. הפרס וחלוקתו

המשתתף הנבחר יהיה זכאי לקבל מהחברה  אותנטיק כפרס בגין זכייתו בפעילות. לחברה נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.
הפרס הינו אותנטיק חדש מתצוגה. יסופק לזוכה על ידי איסוף עצמי מהחנות בהדסה נעורים, בית ינאי, או על ידי משלוח, בתוספת דמי משלוח.

החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע לו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או תוך הפרת הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא. כן שומרת החברה לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס מהמשתתף הנבחר אם יימצא פגם באופן ההתנהלות בתחרות, ולהעביר את הפרס למשתתף אחר אשר יבחר על ידי הועדה כמשתתף נבחר חליפי שהתוצאה שהשיג הינה הטובה ביותר לאחר המשתתף שנפסל כאמור.

הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק למשתתף הנבחר שעמד בכל תנאי התחרות והתקנון.

הפרס אינו ניתן להמרה על ידי המשתתף הנבחר בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון.

מובהר בזאת כי ככל שיצירת הקשר עם המשתתף הנבחר לצורך הודעה על הזכייה לא תיצלח מכל סיבה שלא תהא וזאת במשך תקופה של 7 ימים מיום הכרזת הזוכה בפעילות, אותנטיק תהיה רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. המשתתף הנבחר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי אותנטיק ו/או מי מטעמה בעניין זה ו/או הנובע הימנו.

מובהר כי לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל תקופת הפעילות.

  1. שונות

אין החברה אחראית על כל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בתחרות, ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה. מוסכם בזאת כי משתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי החברה באם לא יזכה בפרס.

החברה רשאית למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב/יועלה ע”י המשתתף לרבות תוכן פוגעני או המכיל אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן “ספאם” או כל תוכן אחר שאינו מכבד את תקנון התחרות ואת החברה. כן תהיה החברה רשאית לפסול את השתתפותו בתחרות של משתתף כאמור.

החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתפת לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתפת ו/או לאחר עקב השתתפות בתחרות ו/או בשל זכייתה בפרס כלשהו.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת  service@otentik.com

***